Mapa standardů SPO

Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Jakou podporu nabízíme. Proč a jak ji poskytujeme. Komu ji nabízíme. Kdy a kde ji poskytujeme.

Standard č. 2 – Ochrana práv a chráněných zájmů Co děláme proto, aby Vaše práva nebyla porušována. Jak chráníme práva dítěte. Jak chráníme dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. V jakém střetu zájmu se můžeme ocitnout a jak tyto situace řešíme.

Standard č. 3 – Prostředí a podmínky Jak zajišťujeme, aby výkon činností byl poskytován v důstojném prostředí.

Standard č. 4 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby Jak cílovou skupinu informujeme o poskytování sociálně-právní ochrany. Kdy je možné cílové skupině odmítnout poskytnutí sociálně-právní ochrany.

Standard č. 5 – Podpora přirozeného sociálního prostředí Jak podporujeme dítě ve vztazích s jeho přirozeným prostředím (rodinou, blízkými). Jak při tom podporujeme ostatní osoby kolem dítěte.

Standard č. 6 – Personální zabezpečení Jaké kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady musí pracovníci splňovat. Jaké mají jednotliví pracovníci povinnosti a oprávnění.

Standard č. 7 – Přijímání a zaškolování zaměstnanců Jak jsou pracovníci přijímáni, jaké požadavky musí splňovat. Jak jsou noví pracovníci zaškolováni.

Standard č. 8 – Profesní rozvoj zaměstnanců Jak se staráme o to, aby činnosti dle pověření byly pracovníky poskytovány kvalitně a bylo naplňováno poslání organizace Maják – platforma pro rozvoj, z. s.

Standard č. 9 – Pracovní postupy pověřené osoby Kým a jakým způsobem jsou činnosti dle pověření poskytovány – od seznámení po ukončení spolupráce.

Standard č. 10 – Dohoda o výkonu pěstounské péče Jak společně s Vámi uzavíráme, měníme a ukončujeme spolupráci. Jak při tom spolupracujeme s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany. Jak podporujeme pěstouny v rozvíjení dovedností potřebných ke kvalitní péči a výchově dětí.

Standard č. 11 – Předávání informací Jak Vás a další osoby informujeme o průběhu naší spolupráce. Jakým způsobem sdílíme informace o naší spolupráci s ostatním pracovníky. Kdo Vám zajistí podporu v případě nepřítomnosti Vašeho pracovníka.

Standard č. 12 – Změna situace Jak Vás a dítě Vám do péče svěřené podpoříme, abyste lépe zvládli významné změny ve vašem životě.

Standard č. 13 – Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany Jak dokumentujeme průběh naší spolupráce. Jak s touto dokumentací zacházíme. Jak se můžete s touto dokumentací o spolupráci seznámit.

Standard č. 14 – Vyřizování a podávání stížností Jak můžete vyjádřit svou nespokojenost či jakékoliv jiné podněty na kvalitu výkonu poskytovaných činností. Jak to děláme, aby Vaše stížnosti byly vyřešeny k Vaší spokojenosti a vedly ke zvýšení kvality námi poskytovaných činností dle pověření.

Standard č. 15 – Rizikové, havarijní a nouzové situace Jak postupujeme v případě rizikových, havarijních a nouzových situací. Jak zajišťujeme, aby s těmito postupy byli seznámeni jak naši pracovníci, tak klienti.

Standard č. 16 – Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany Jak zajišťujeme, aby námi poskytované činnosti byly co nejkvalitnější.

Organizace Maják- platforma pro rozvoj, z. s. má vypracovány Standardy kvality SPOD, které jsou k nahlédnutí v kanceláři organizace v Ústí nad Labem. 

Stanovy spolku Maják – platforma pro rozvoj, z. s.
Úplné znění ke dni 25. srpna 2021

čl. I
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Maják – platforma pro rozvoj, z. s.
2. Sídlo spolku: Na Kohoutě 333/4, Ústí nad Labem 400 10
3. Maják – platforma pro rozvoj, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Maják – platforma pro rozvoj, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména:
a) praktické zajištění vzdělávacích, osvětových, podpůrných činností a organizačních záležitostí spojených s chodem spolku Maják – platforma pro rozvoj, z. s.
b) ekonomické zajištění činnosti spolku včetně vedení řádného účetnictví spolku
c) pořádání seminářů, vzdělávacích akcí a setkávání osob na podporu náhradní rodinné péče
d) poskytování činností sociálně-právní ochrany dětí

Hlavním posláním spolku Maják – platforma pro rozvoj, z. s. je podpora osobního rozvoje dětí a dospělých prostřednictvím vzdělávacích, poradenských a dalších podpůrných aktivit. Organizace se v rámci své činnosti mimo jiné zaměřuje na podporu pěstounské péče, věnuje se zejména osvětě náhradní rodinné péče směrem veřejnosti a hledá inovativní cesty rozvoje pěstounů, dětí v pěstounské péči a dalších osob v této oblasti angažovaných. Organizace také vytváří a vede programy primární prevence se zaměřením na výchovu a vzdělávání dětí a dospělých osob, Poskytuje psychologické poradenství a diagnostiku a realizuje vzdělávací semináře a přednášky pro širokou veřejnost.

 Společnost jednotlivé činnosti poskytuje v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6. Působnost společnosti je zaměřena na území České republiky. Společnost bude v rámci svých činností spolupracovat s ostatními institucemi (státními i nestátními subjekty) zaměřenými na obdobné aktivity v ČR.

7. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

čl. II
Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a) zajištění vzdělávacích, osvětových a podpůrných činností v rámci náhradní rodinné péče
b) rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávacích, zájmových aktivit občanů, využívání volného času dospělých a mládeže a dětí na lokální, regionální, celostátní úrovni
c) vytváření programů v rámci prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na výchovu a vzdělávání mládeže, pořádání odborných seminářů a přednášek pro obecnou veřejnost
d) výroby a šíření informačních a propagačních materiálů k náhradní rodinné péči
e) propagace a pořádání osvěty v oblasti náhradní rodinné péči
f) poskytování činností sociálně- právní ochrany dětí
g) podpory aktivního rodičovství, rovnováhy rodinného života a profesního života, mezilidských vztahů a vzájemného sdílení znalostí a zkušeností.
h) podpory pěstounů formou společného setkávání a dobrovolného zapojení do chodu jednotlivých vzdělávacích skupin
i) zabezpečení finanční prostředků pro zahájení činností, rozvoj a udržení všech činností, která zaštiťuje Maják – platforma pro rozvoj, z. s.
l) přípravy a řízení projektů souvisejících s činností spolku.

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
a) psychologické poradenství a psychologická diagnostika
b) poradenství a konzultační činnosti v oblasti osobního a profesního rozvoje
c) mimoškolská výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

čl. III
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Maják – platforma pro rozvoj, z. s. dále jen „člen“ se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví,
vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde
k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
3. Ukončení členství
a) dobrovolné vystoupení člena členství končí dnem doručení písemného oznámení
o ukončení členství výboru
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její
zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku.
d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní  formu
4. Práva členů:
a) účastnit se činnosti spolku
b) být pravidelně informován o dění ve spolku prostřednictvím účasti na členských schůzích a schůzích výboru
c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
e) volit a být volen do řídících orgánů spolku

5. Povinnosti členů:
a) platit členské příspěvky
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
c) dodržovat stanovy spolku

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

čl. IV
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
Nejvyšší orgán spolku – členská schůze
Statutární orgán spolku – předseda
Výkonný orgán spolku – výbor spolku
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku, jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu
do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) např. uplynutím funkčního období, nebo
odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností aj.

čl. V
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období,
přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro
existenci a činnost spolku.

Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhodovat o změně stanov
c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,
e) schvalovat výsledek hospodaření spolku
f) volit a odvolávat členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise
g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku
2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.
3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do dvou týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské
schůze do deseti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat
na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co
nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení
členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na
předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku
oprávněných o ní hlasovat.

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím
pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým
byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

čl. VI
Výbor
1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem zapsaného spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
2. Výbor je výkonný orgán spolku a má nejméně tři členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda.
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a
zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho
rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného
hospodáře.
4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je schopen usnášet se za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů
zúčastněných členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
5. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou
možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
6. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
7. Do výlučné kompetence výboru patří:
a) svolávat členskou schůzi,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
e) přijímat členy spolku, rozhodovat o jejich vyloučení
f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud proto existují závažné důvody,
h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a spolupráci s dobrovolníky
i) schvalovat interní organizační normy spolku
j) určuje osoby, kdo je oprávněn disponovat finančními a materiálními zdroji spolku
h) určuje zodpovědné osoby za jednotlivé činnosti spolku
čl. VII
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku a navenek jedná za spolek. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy
předseda. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou
s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést
nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení členské schůze, ověřování její usnášení schopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
b) svolání a vedení schůzí výboru.

3. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
4. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

čl. VIII
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze
státních příspěvků, nadačních grantů, dotací a z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku aj.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření
potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá výbor spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření
majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.
9. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě zajišťující obdobné služby určené výborem spolku.

Klienti si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování SPO, aniž by to pro ně mělo negativní důsledky. Maják – platforma pro rozvoj, z. s. má za tímto účelem stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni klienti i zaměstnanci.
Tato pravidla jsou obsahem dokumentu Podněty a stížnosti. Klientům jsou k dispozici v písemné podobě ve formě, která je pro ně dostatečně srozumitelná. Dokument je pro klienty k dispozici v kanceláři v Ústí nad Labem či na nástěnce v přízemí sídla organizace.
Klienti i zaměstnanci vědí o možnosti podat stížnost.
K hlavním zásadám, které zohledňují tento standard, patří:
– stížnost může být podána písemně, ústně nebo telefonicky – ústní či telefonická je zaznamenána pracovnicí, která stížnost přijímá
– písemná stížnost může být zaslána poštou nebo vložena do schránky DO, která je umístěna v prostorách vstupu do budovy

– stížnost může být podána anonymně a musí se prošetřit, zpráva o vyřešení bude vyvěšena v kanceláři DO v Ústí nad Labem
– podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal
– při přijímání stížností organizace respektuje způsob podání (ústně, písemně, telefonicky apod.)
– je zřejmý způsob vyrozumění stěžovatele o vyřízení stížnosti
– stěžovatel je informován o svém právu odvolat se proti vyřízení stížnosti