Poslání:

Posláním organizace Maják – platforma pro rozvoj, z. s. je podpora a provázení rodin vykonávajících některou z forem náhradní rodinné péče, které mají s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Usilujeme o to, aby děti vyrůstaly v bezpečném a podnětném prostředí, ve kterém jsou vytvářeny zdravé vztahy a naplňovány potřeby dětí. Chráníme práva, zájmy a potřeby dětí i pěstounů.

Cíle:

 • Usilujeme o přinášení pozitivních změn do života cílových skupin, hledání reálných řešení, působení na pečovatele a děti, aby byli schopni porozumět své situaci, a vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí, které umožní změny zavádět.
 • U osob pečujících/osob v evidenci a dětí svěřených do pěstounské péče je cílem odborného doprovázení, zvládnutí příchodu dětí do pěstounské rodiny a pobytu v ní bez obtíží, nebo aby se nastalé obtíže naučili řešit a vyrovnávat se s nimi s využitím vlastních zdrojů a bez nežádoucích a nezdravých reakcí, tj. nenásilně, s respektem a empaticky.
 • Při přechodu dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu do vlastní/náhradní/pěstounské rodiny usilujeme o bezpečnou adaptaci dětí na nové prostředí.  Zároveň podporujeme osoby v evidenci a rodinné příslušníky, kteří žijí ve společné domácnosti, aby odchod dětí nevnímali jako ztrátu a byli schopni přijmout další dítě.
 • K těmto cílům slouží metodické vedení pěstounských rodin, navrhujeme výchovné postupy, dbáme na průběžné vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci v souladu s jejich vlastními potřebami a potřebami svěřených dětí. V rámci psychohygieny podporujeme osoby pečující a osoby v evidenci v přijetí a dodržování zásad zdravého životního stylu tak, aby nedocházelo k jejich fyzickému a psychickému přetížení, které může mít za následek syndrom vyhoření a ukončení pěstounské péče. Naplňování tohoto cíle je sledováno prostřednictvím povinného vzdělávání, poradenství, čerpáním odlehčující péče a reflexí realizovaných při pravidelných kontaktech klíčového pracovníka s rodinami.
 • V rámci pobytu dětí v pěstounských rodinách usilujeme o jejich všestranný rozvoj a vytvoření bezpečného a podnětného prostředí. Tohoto cíle dosahujeme poskytováním a zprostředkováním služeb, vyhodnocováním IPOD a individualizovanou nabídkou vzdělávání a aktivit podporujících vytváření žádoucích vazeb mezi dětmi a osobami, které o ně pečují.
 • Podporujeme návrat dítěte do biologické rodiny a fungování těchto rodin prostřednictvím vzájemných kontaktů.
 • Zaměřujeme se také na zlepšování školní úspěšnosti, vztahy s ostatními dětmi v rodině, dalšími vrstevníky, na podporu vytváření zdravého životního stylu, profesní orientace prostřednictvím vzdělávacích, svépomocných a volnočasových aktivit.
 • U dětí se syndromem CAN a dalšími traumatickými zkušenostmi z předchozí péče usilujeme o podporu uzdravování prostřednictvím využití služeb odborného poradenství a terapeutických programů.
 • Usilujeme o co nejkvalitnější poskytování všech dostupných služeb prostřednictvím pravidelného vyhodnocování pracovního výkonu všech zaměstnanců organizace, individualizované nabídky dalšího profesního rozvoje a vzdělávání a s ohledem na zpětnou vazbu od dětí, pěstounských rodin a dalších spolupracujících organizací či nadřízených orgánů.

Cílová skupina:

 • osoby pečující a osoby v evidenci, které s Maják – platforma pro rozvoj, z. s.  uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče
 • děti svěřené do pěstounské péče  žijící v rodinách, které s Maják – platforma pro rozvoj, z. s.  uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče
 • všechny děti, které se na Maják – platforma pro rozvoj, z. s.  obrátí se žádostí o ochranu svého života a svých práv
 • rodiče dětí, které žijí mimo biologickou rodinu, kdy je v zájmu dětí udržovat kontakty s původním sociálním prostředím
 • zájemci o náhradní rodinnou péči
 • odborná veřejnost, školy, odborné instituce
 • široká veřejnost.

Zásady naší činnosti (čím se řídíme při dosahování cílů): 

 • Zásada bezplatnosti – činnosti poskytované na základě Pověření k SPO zaměstnanci Maják – platforma pro rozvoj, z. s.  v rámci hlavní činnosti jsou poskytované zdarma.
 • Zásada diskrétnosti – informace zjištěné při práci s klientem nesdělujeme bez jeho souhlasu třetím osobám. Výjimkou jsou situace, kdy je nám příslušným právním předpisem (zákon o sociálně-právní ochraně dětí, trestní zákon a trestní řád) uložena oznamovací povinnost
 • Zásada nestrannosti – ke všem klientům přistupujeme rovnoprávně bez ohledu na jejich pohlaví, etnický původ, zdravotní hendikep apod.
 • Zásada nezávislosti – klienty podporujeme a vedeme k hledání a využívání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí situace, ve které se ocitli
 • Zásada respektování vlastní volby klienta – klient má právo se sám rozhodnout, jestli chce nabídky organizace využít a stejně tak má možnost spolupráci kdykoli ukončit .
 • Zásada přístupu ke klientům jako k rovnocenným partnerům – klient a pracovník vystupují jako rovnocenní partneři, práce je založena na podpoře a kooperaci
 • Zásada vnímání osoby klienta ve všech souvislostech – klient je brán jako osoba samostatně jednající, svobodně rozhodující. Je třeba brát klienta jako osobu, která má mnoho rolí, nikoliv jen roli klienta
 • Zásada týmové spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 • Zásada odpovědnosti poskytovatele – role jednotlivých zaměstnanců organizace Maják – platforma pro rozvoj, z. s. zapojených do poskytování SPO jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností
 • Zásada bezpečnosti a odbornosti – naše organizace garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování SPO, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytování služeb
 • Zásada transparentnostiveškerá činnost poskytovatele je transparentní, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu 

Seznam činností v SPO realizovaných ve prospěch pěstounské rodiny na základě pověření

 • Spolupráce konkrétního klíčového pracovníka pěstounské rodiny. Podpora rodiny dle jejích potřeb formou osobních kontaktů, konzultací, písemné, e-mailové a telefonické komunikace
 • Doprovod pěstounů či dítěte klíčovým pracovníkem na jednání s úřady, školami a dalšími institucemi dle potřeby rodiny a možností klíčového pracovníka
 • Podpora rodiny v tíživé životní situaci dle potřeby rodiny a možností klíčového pracovníka
 • Zajištění skupinového vzdělávání pro pěstouny formou interaktivních seminářů (se složkou sdílení zkušeností)
 • Zajištění individuálního vzdělávání pro pěstouny formou odborných a podpůrných konzultací
 • Zprostředkování či zajištění psychoterapeutická a psychologické podpory pro pěstounské rodiny
 • Zprostředkování či zajištění doprovodu nebo asistence při kontaktu s biologickou rodinou dítěte

Maják – platforma pro rozvoj, z. s.  informuje o svém poslání, cílech a činnostech v oblasti náhradní rodinné péče na svých webových stránkách, na nástěnce v prostorech Maják – platforma pro rozvoj, z. s a každoročně ve zprávě o činnosti spolku za daný příslušný rok. Dále také ústně při osobním jednáním s klienty. Pro děti je k dispozici leták, který je srozumitelně seznamuje s naší činností.